Commerciële garantie

Uittreksels uit het Consumentenwetboek en het Burgerlijk Wetboek:
In overeenstemming met artikel L 211-15 van de Consumentenwet, verschijnen de algemene verkoopvoorwaarden hieronder in de artikelen L. 211-4, L.211-5; L.211-12 van het Consumentenwetboek en de eerste alinea van artikel 1641 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek.
"De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer de laatstgenoemde door het contract aan hem werd opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd ". (art L 211-4)

 • Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:
 • 1) Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
 • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die deze laatste in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
 • de kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
 • 2) Ofwel de kenmerken vertonen die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard ". (Art L 211-5)
 • "De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen". (art L 211-12)
 • "De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper ze niet heeft verworven, of 'een lagere prijs zou hebben gegeven' prijs, als hij ze had gekend". (art 1641 burgerlijk wetboek)
 • "De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek". (art 1648 eerste lid burgerlijk wetboek)
Computeren en vrijheid

Nominatieve informatie
Het verstrekken van persoonlijke informatie verzameld in het kader van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, evenals voor het opstellen van leveringsbonnen en het goede beheer van commerciële relaties. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.
In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de verwerking van persoonlijke informatie die op de site is verzameld, aangegeven bij de Nationale Commissie voor 'Informatica en Vrijheden'.
U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie, bezwaar en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:
In ieder geval bedankt voor het herinneren van uw naam, voornaam, postadres en e-mailadres.

Eindelijk, youngtimerclassicKan nodig zijn om persoonlijke informatie aan haar zakenpartners te verstrekken. Zo kunt u commerciële aanbiedingen van derden ontvangen. Als zodanig is bepaald dat, tenzij uitdrukkelijk door u geweigerd, uw postgegevens aan onze zakenpartners kunnen worden doorgegeven. Uw e-mailadres kan echter alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan genoemde partners worden doorgegeven. Uiteraard behoudt u a posteriori de mogelijkheid om dergelijke communicatie te weigeren, hetzij door uw toestemming tijdens de registratie te geven, hetzij door uw weigering per e-mail kenbaar te maken aan het adres van onze klantenservice: discountadc@gmail.com , met vermelding van uw naam, eerst naam, adres, e-mail en telefoon.

Koekjes

Onze website youngtimerclassicmaakt gebruik van cookies. De cookie is een computerbestand dat niet op onze site wordt opgeslagen, maar op de harde schijf van uw microcomputer. Het doel is om u gepersonaliseerde en aantrekkelijke diensten aan te bieden die alleen beschikbaar zijn als cookies zijn ingeschakeld. Daarnaast kunnen cookies voorkomen dat u uw wachtwoord te vaak typt tijdens een sessie en zo uw reis op onze site vergemakkelijken.

Als u cookies echter wilt uitschakelen, kunt u uw internetbrowser configureren zoals hieronder beschreven. U verliest dan de mogelijkheid om de service van youngtimerclassic te personaliserenvia de website.

 • Om cookies te deactiveren:
 • - met de Internet Explorer-browser, open het menu "Extra", selecteer het item "Internetopties", klik op het tabblad "Beveiliging" en vervolgens op "Het niveau aanpassen"
 • - met de Mozilla-browser, open het menu "Extra", selecteer het gedeelte "Opties", klik op het tabblad "Privacy" en verwijder het vinkje bij "Cookies accepteren"
Webbakens

Bepaalde webpagina's op de site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "webbakens" bevatten, die worden gebruikt om het aantal bezoekers van de pagina te tellen.
Deze webbakens kunnen bij sommige van onze partners worden gebruikt, met name om de effectiviteit van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren.
De informatie die via deze tags wordt verkregen, is in elk geval strikt anoniem en maakt het eenvoudig om statistieken te verzamelen over het aantal bezoeken aan bepaalde pagina's van de site, om de internetgebruiker beter van dienst te kunnen zijn.

Juridische modaliteiten
Overmacht

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden.

Gedeeltelijke invaliditeit

youngtimerklassieker is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, in het bijzonder in geval van een gehele of gedeeltelijke storing of staking, in het bijzonder van de postdiensten en vervoermiddelen en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.
Gebeurtenissen die beantwoorden aan de criteria bepaald door de jurisprudentie van de 2de burgerlijke kamer van het Hof van Cassatie zullen als overmacht worden beschouwd.
In aanwezigheid van een gebeurtenis die overmacht oplevert, is youngtimerclassiczal u binnen vijf werkdagen na het optreden van deze gebeurtenis op de hoogte stellen.
Na een periode van één maand onderbreking wegens overmacht, youngtimerclassickan de bestelling niet uitvoeren, maar is verantwoordelijk voor het vergoeden van u indien nodig.

Toepasselijk recht:

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen u enzijn onderworpen aan de Franse regelgeving. In geval van een geschil zal worden gezocht naar een minnelijke schikking voordat er juridische stappen worden ondernomen.